ساعت مچی

سال ۷۹ با اخذ مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با نام “ کانون تبلیغاتی فارابی ” به فعالیتهایمان رنگ و بویی جدی تر دادیم تا در پسوند ناممان صفاتی از جنس اعتماد ، صداقت و توانمندی در ذهن هر مخاطبی شکل بگیرد .آنچه در پیش خواهیم گرفت راهی است که با اتکا به تجربیات همه این سالهای گذشته و با هدف مشتری مداری طی نموده ایم ، مسیر پیشرو صرفا جهت جلوه پردازی خواسته ها و ایده های شماست.

ساعت رومیزی

سال ۷۹ با اخذ مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با نام “ کانون تبلیغاتی فارابی ” به فعالیتهایمان رنگ و بویی جدی تر دادیم تا در پسوند ناممان صفاتی از جنس اعتماد ، صداقت و توانمندی در ذهن هر مخاطبی شکل بگیرد .آنچه در پیش خواهیم گرفت راهی است که با اتکا به تجربیات همه این سالهای گذشته و با هدف مشتری مداری طی نموده ایم ، مسیر پیشرو صرفا جهت جلوه پردازی خواسته ها و ایده های شماست.

ساعت دیواری

سال ۷۹ با اخذ مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با نام “ کانون تبلیغاتی فارابی ” به فعالیتهایمان رنگ و بویی جدی تر دادیم تا در پسوند ناممان صفاتی از جنس اعتماد ، صداقت و توانمندی در ذهن هر مخاطبی شکل بگیرد .آنچه در پیش خواهیم گرفت راهی است که با اتکا به تجربیات همه این سالهای گذشته و با هدف مشتری مداری طی نموده ایم ، مسیر پیشرو صرفا جهت جلوه پردازی خواسته ها و ایده های شماست.

کلیه حقوق این سایت و محتوای آن متعلق به کانون تبلیغات فارابی است.