سالنامه سلفونی شرکت شیلنگ و لوله خوزستان

سالنامه یکروزه سلفونی اختصاصی شرکت شیلنگ و لوله خوزستان همچون سالهای گذشته با صفحات داخلی گلاسه در کانون تبلیغاتی فارابی طراحی و چاپ گردیده است.

سالنامه سلفونی شیلنگ و لوله خوزستان
سالنامه سلفونی شیلنگ و لوله خوزستان
سالنامه سلفونی شیلنگ و لوله خوزستان