باکس هدایای تبلیغاتی شرکت شیلنگ و لوله خوزستان

باکس هدایای تبلیغاتی شرکت شیلنگ و لوله خوزستان که متشکل از سالنامه قطع اروپایی و خودکار تبلیغاتی فلزی است طراحی و بهمراه باکس هدایا که به صورت اختصاصی تهیه شده است تولید گردید. سالنامه با ۸ صفحه داخلی اختصاصی در ابتدای سالنامه طراحی و چاپ شده است.

باکس هدایای تبلیغاتی شرکت شیلنگ و لوله خوزستان