هدایای تبیلغاتی کیهان پست

پروژه تبلیغات کیهان پست ماه ها قبل و از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ در قالب مشاوره تبلیغاتی و بازاریابی شروع و برنامه ریزی شد . پس از عبور و تهیه ملزومات شروع کار بخش آغازین تبلیغات عکاسی صنعتی و تبلیغاتی این مجموعه انجام پذیرفت تا خوراک لازم برای تولید محتوا فراهم گردد . باکس اختصاصی هدایای تبلیغاتی کیهان پست شامل سالنامه اروپایی با صفحات داخلی اختصاصی ، خودکار تبلیغاتی با حک لیزر و نیز تقویم رومیزی اورگانایزر می گردد .

هدایای تبیلغاتی کیهان پست
هدایای تبیلغاتی کیهان پست