تصویرسازی

برای خلق دنیای جدید یا روایت یک داستان نیاز به مصور سازی فضای آن داستان است و کاراکترهایی که داستان از زبان آنها بیان شود ، تصویر سازی گونه ها و تکنیک های مختلفی دارد و منحصر به گروه سنی خاصی نیست گاه با خلق یک شخصیت جذاب به بزرگسالان نزدیک شده و محتوای خود را عرضه میکند و گاهی با رنگها و شیرین زبانی ها خود را محبوب خردسالان می نماید. مهم آنست که راه و منطق درست را در برقراری ارتباط در پیش بگیرد. کانون تبلیغاتی فارابی با نمونه کارهای متنوع و اجرای تکنیک های متفاوت در تصویر سازی نمونه کارهای متعدد در این زمینه عرضه کرده است.

تصویرسازی

برای خلق دنیای جدید یا روایت یک داستان نیاز به مصور سازی فضای آن داستان است و کاراکترهایی که داستان از زبان آنها بیان شود ، تصویر سازی گونه ها و تکنیک های مختلفی دارد و منحصر به گروه سنی خاصی نیست گاه با خلق یک شخصیت جذاب به بزرگسالان نزدیک شده و محتوای خود را عرضه میکند و گاهی با رنگها و شیرین زبانی ها خود را محبوب خردسالان می نماید. مهم آنست که راه و منطق درست را در برقراری ارتباط در پیش بگیرد. کانون تبلیغاتی فارابی با نمونه کارهای متنوع و اجرای تکنیک های متفاوت در تصویر سازی نمونه کارهای متعدد در این زمینه عرضه کرده است.

کلیه حقوق این سایت و محتوای آن متعلق به کانون تبلیغات فارابی است.