کاتالوگ شرکت TIEMS

کاتالوگ شرکت TIEMS کارخانه سازه های فلزی مستقر در عمان.
کاتالوگ 6 لت برای دو فعالیت مجزای کارخانه، با دو رنگ مجزا برای هریک از بخش ها

کاتالوگ شرکت TIEMS مستقر در عمان . فعالیت در زمینه خدمات میدان نفتی و مکانیکی، اتوماسیون و خدمات الکترومکانیکی
کاتالوگ شرکت TIEMS مستقر در عمان . فعالیت در زمینه خدمات میدان نفتی و مکانیکی، اتوماسیون و خدمات الکترومکانیکی