پوستر سومین جشنواره دورریختنی های ماندنی

پوستر 50×70