پوستر سومین جشنواره دورریختنی های ماندنی

پوستر ۵۰×۷۰