پوستر روش های استعلام آنی اعتبار دفترچه درمان تامین اجتماعی

جهت تمدید اعتبار دفترچه درمانی تامین اجتماعی خود نیاز به مراجعه به سازمان تامین اجتماعی و دفتر کارگزاری نیست فقط کافی که کد #۲*۱*۱۴۲۰*۴را شماره گیری کنید و یا جهت اطلاع از پایان تاریخ اعتبار دفترچه درمانی تامین اجتماعی خود فقط لازم است که کد دستوری #۱*۱۶۶۶*را شماره گیری کنید.