هدایای تبلیغاتی نظام مهندسی ساختمان اهواز

ساک دستی ، خودکار و دفترچه یادداشت پالتویی هدایای تبلیغاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان اهواز در نمایشگاه صنایع ساختمان خوزستان ۹۷