هدایای تبلیغاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان

خودکار تبلیغاتی با قیمت مناسب و کیفیت عالی؛ پوشه پاپکو با درج نام سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان و دفترچه یادداشت فنری در قطع وزیری.