غرفه ی گروه فنی و مهندسی صبوری در نمایشگاه نفت، گاز،حفاری و پتروشیمی -اهوازسال ۱۳۹۳

طراحی و ساخت و ساز غرفه ی گروه فنی و مهندسی صبوری در نمایشگاه نفت، گاز،حفاری و پتروشیمی با متریال چوب،mdfوشیشه  -اهوازسال ۱۳۹۳