غرفه ی شیلنگ و لوله خوزستان در نمایشگاه ساختمان -اهواز آذر ماه ۱۳۹۵

طراحی و ساخت و ساز غرفه شیلنگ و لوله خوزستان در نمایشگاه ساختمان سال ۱۳۹۵ در نمایشگاه بین المللی اهواز