غرفه ی شیلنگ و لوله خوزستان در نمایشگاه ساختمان -اهواز آذر ماه 1395

طراحی و ساخت و ساز غرفه شیلنگ و لوله خوزستان در نمایشگاه ساختمان سال 1395 در نمایشگاه بین المللی اهواز