غرفه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب – آذر ۱۳۹۵

غرفه ۸۴ متری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در اولین دوره نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری استان خوزستان آذر ماه ۱۳۹۵