غرفه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب – آذر ماه ۱۳۹۵

طراحی و اجرای غرفه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نمایشگاه هفته پژوهش آذر ماه ۱۳۹۵