غرفه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب – آذر ماه ۱۳۹۴

غرفه جزیره شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در هفته پژوهش آذر ماه ۱۳۹۴