غرفه شرکت شیلنگ و لوله خوزستان – دیماه ۱۳۹۴

طراحی و تجهیز غرفه ۳۶ متری شرکت شیلنگ و لوله خوزستان در نمایشگاه صنایع ساختمان خوزستان دی ماه ۱۳۹۴