غرفه سازمان نظام مهندسی در نمایشگاه ساختمان _اهواز _ آذر سال ۱۳۹۵

طراحی و ساخت و ساز غرفه سازمان نظام مهندسی استان خوزستان در نمایشگاه ساختمان آذر ماه ۱۳۹۵