غرفه اسپیسی مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهواز

طراحی غرفه نمایشگاهی مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهواز ، کرایه و نصب اسپیس فریم نمایشگاهی در نمایشگاهع هفته پژوهش ۱۳۹۷