عکاسی از کیف و کفش

عکاسی تبلیغاتی از کیف و کفش به سفارش گالری کیف و کفش آنه.