طراحی و چاپ کتاب آشنایی با مرکز آموزش بازرگانی خوزستان و تقویم آموزشی سال 1396

کتاب آشنایی با مرکز آموزش بازرگانی خوزستان و تقویم آموزشی سال 96 / قطع کتاب : وزیری (17 در 24 سانتیمتر)/ UV موضعی / تعداد صفحات کتاب: 40 صفحه / نوع صحافی: چسب گرم / از خدمات و محصولات این مرکز جهت بهره برداری در کتاب عکاسی تبلیغاتی نیز شده است.