طراحی و چاپ کتاب آشنایی با مرکز آموزش بازرگانی خوزستان و تقویم آموزشی سال ۱۳۹۶

کتاب آشنایی با مرکز آموزش بازرگانی خوزستان و تقویم آموزشی سال ۹۶ / قطع کتاب : وزیری (۱۷ در ۲۴ سانتیمتر)/ UV موضعی / تعداد صفحات کتاب: ۴۰ صفحه / نوع صحافی: چسب گرم / از خدمات و محصولات این مرکز جهت بهره برداری در کتاب عکاسی تبلیغاتی نیز شده است.