طراحی و چاپ تقویم رومیزی شرکت نان اکسین

طراحی و چاپ تقویم رومیزی شرکت نان اکسین ۱۳۹۶/ ۱۳ برگ با مقوا ۲۰۰ گرم و پایه سه گوش و صحافی سیمی

عکاسی تبلیغاتی و دکوراتیو از محصولات شرکت نان اکسین