طراحی و چاپ بروشور پلکانی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان

طراحی و چاپ بروشور پلکانی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان/آبانماه ۱۳۹۶/چاپ ۴ رنگ،دارای ۶ لت دورو