طراحی و چاپ بروشور سومین جشنواره دورریختنی های ماندنی

طراحی و چاپ بروشور سومین جشنواره دورریختنی های ماندنی/اسفندماه 1395/چاپ روی مقوای گلاسه ،دورور، سه لت مربعی ، اندازه هر لت مربع 16 *16 سانتی متر