طراحی و چاپ بروشور سومین جشنواره دورریختنی های ماندنی

طراحی و چاپ بروشور سومین جشنواره دورریختنی های ماندنی/اسفندماه ۱۳۹۵/چاپ روی مقوای گلاسه ،دورور، سه لت مربعی ، اندازه هر لت مربع ۱۶ *۱۶ سانتی متر