طراحی و اجرای غرفه شرکت امین کاران-دی ماه ۱۳۹۵

طراحی، اجرا و تجهیز غرفه شرکت امین کاران در نمایشگاه قطعه سازان خودرو دی ماه ۱۳۹۵