طراحی و اجرای غرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان- آذر ۱۳۹۶

طراحی و اجرای غرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان به مساحت ۲۴ مترمربع در هجدهمین نمایشگاه صنایع ساختمان خوزستان.