طراحی بروشور اینفوگرافی شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان و چاپ روی کاغذ سنگ

طراحی بروشور اینفوگرافی شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان و چاپ روی کاغذ سنگ/شهریورماه ۱۳۹۶/درسایز وزیری،دولت دورو

در راستای حفظ محیط زیست این بروشور از کاغذ سنگ تهیه شده تا از بریده شدن ۲ اصله درخت و مصرف ۱۰۰ گالون آب جلوگیری گردد.