طراحی بروشور اینفوگرافی شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان و چاپ روی کاغذ سنگ

طراحی بروشور اینفوگرافی شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان و چاپ روی کاغذ سنگ/شهریورماه 1396/درسایز وزیری،دولت دورو

در راستای حفظ محیط زیست این بروشور از کاغذ سنگ تهیه شده تا از بریده شدن 2 اصله درخت و مصرف 100 گالون آب جلوگیری گردد.