ساخت و تجهیز غرفه شیلنگ و لوله خوزستان – اردیبهشت ۱۳۹۵

این غرفه اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به جهت بهره برداری در نمایشگاه انبوه سازان خوزستان طراحی ، اجرا و تجهیز گردید.