تندیس جشنواره سفیران استاندارد ۱۳۹۷

تندیس جشنواره سفیران استاندارد با مبنی قرار دادن طراحی ساده و متریال ارزان به سفارش اداره کل استاندارد استان خوزستان طراحی و تولید شد .

اداره کل استاندارد استان خوزستان