اتیکت مگنتی شیلنگ و لوله خوزستان

اتیکت مگنتی شرکت شیلنگ و لوله خوزستان جهت استفاده در ایونت های نمایشگاهی این شرکت طراحیی و تولید گردیده است.

اتیکت مگنتی شیلنگ و لوله خوزستان
اتیکت مگنتی شیلنگ و لوله خوزستان